Menü
Kosár

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A SZOLGÁLTATÓ
·         A www.bioforras.hu online áruházat Royal-Delight Kft. (továbbiakban: "Szolgáltató").
·         A Szolgáltató székhelye: 1173 Budapest Ferihegyi út 81-83
·         A szolgáltató adószáma: 14224607-2-42, cégjegyzék szám: 01-09-894458
·         A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH- 103994/2016.
·         A Szolgáltató Bankszámla adatai: ERSTE Bank 11600006-00000001-98995458
 a http://bioforras.hu címen elérhető honlapján („Honlap”) üzemelteti a Szolgáltató által forgalmazott termékek interneten keresztül történő értékesítése érdekében.
A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül. A Webáruház igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint a Szolgáltató és a Vásárlók jogait, kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg.
 
2. REGISZTRÁCIÓ, SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE
A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő megrendeléshez a regisztráció nem kötelező, így a Vásárló regisztráció nélkül is tud megrendelést leadni a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Ha a Vásárló regisztrálni kíván, akkor a Honlap felső részén megtalálható „Regisztráció” gombra kattintást követően vagy a vásárlási folyamat során megjelenő regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud.  A Webáruházba a Honlapon lehet regisztrálni, ehhez a Vásárlónak a következő adatokat kell megadnia: vezetéknevét és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét. A regisztráció során megadott lakcímet a Webáruház alapértelmezett szállítási címként kezeli, melyet a Vásárló utóbb módosíthat . Vállalkozás részére történő vásárlás esetében a cégnevet is fel kell tüntetni a regisztrációs adatoknál. A regisztrációt követően azonnal elkészül a Vásárló személyes fiókja, ennek megtörténtéről legkésőbb 1 órán belül értesítőt kap az általa megadott e-mail címre. A Vásárló a regisztráció során dönthet arról is, hogy fel kíván-e iratkozni a Szolgáltató elektronikus hírlevelére és ezzel igénybe veszi az áruház személyre szabott ajánlatainak lehetőségét is. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info(kukac)bioforras.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből ,ennek megtörténtéről visszaigazolást küld a Vásárló által megadott e-mail címre. A fiók törlése azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után a Felhasználói adatok visszaállítására többé nincs mód, új regisztráció szükséges! Vásárló egyetértése esetén elfogadja a jelen ÁSZF és a Webáruház működéséhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit.
A Vásárló a Webáruházzal kapcsolatos kérdéseivel, valamint személyes adatainak a Webáruházzal kapcsolatban történő kezelésével, így különösen személyes fiókjának törlésével kapcsolatban a bioforras2
(kukac)gmail.com címre küldött elektronikus levélben, illetve Webáruház Ügyfélszolgálati elérhetőségein nyitvatartási időben fordulhat a Szolgáltatóhoz.

A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A bioforras.hu oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, e-mailben, webáruházban a „TERMÉKEK VISSZAKÜLDÉSE” gomb rákattintása után értelemszerűen kitöltött nyilatkozattal , illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A Vásárló elállása esetén a Megrendelt Termékek Szolgáltatóhoz történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Vásárlót terheli. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül postai kifizetési utalvány útján téríti vissza a Vásárlónak a kifizetett vételárat és a szállítási költséget. A Szolgáltató a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelt Terméket vissza nem kapja, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy visszaküldte; a Szolgáltató a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.
Amennyiben a Vásárló elállási nyilatkozatában megadja bankszámlaszámát, a számlakezelő bank nevét és a kifizetett vételár banki átutalását kéri, úgy a Szolgáltató a kifizetett vételárat az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül téríti vissza. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
o    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);
o    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
o    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
o    olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
o    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
o    hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
o    a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.
 
 Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.
3. WEBÁRUHÁZBAN FELTÜNTETETT TERMÉKEK ÉS ÁRAK, VÁSÁRLÁS MENETE
Rendeléseket Szolgáltató a  www.bioforras.hu webáruházban fogad. Telefonon leadott rendeléseket a Szolgáltató kizárólag itt fogad : ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ( Elérhetőség: INFORMÁCIÓ-ÜGYFÉLSZOLGÁLAT menügomb alatt található ) , ez esetben termékinformációk tekintetében -árak, kiszerelés stb . - a honlapon feltüntetett információk az irányadók. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vevők részére.  A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „RENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, termék megnevezést, cikkszámot, darabszámot, megrendelő nevét, e-mail címét, telefonszámát, web azonosítóját. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső fogyasztói árnak tekintendő. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét, a szállítási költség külön kerül felszámításra.
Az árkedvezménnyel forgalmazott Termékek esetében az árkedvezmény ténye és százalékos mértéke kerül feltüntetésre. A Termékek részletes ismertetésénél az eredeti bruttó ár is szerepel.
A papíralapú kuponok webáruházban való érvényesítésére , törzsvásárlói kedvezmények érvényesítésére, pontgyűjtő akciókról információra mindenkor az aktuális INFORMÁCIÓ - KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁS tájékoztató menüpont az irányadó. A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Amennyiben a Szolgáltató  minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató NEM KÖTELES a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a helyes árról történő tudomásszerzéstől számítva 14 (tizennégy) napon belül, a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Szolgáltató rendszeresen frissíti a Webáruházban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy azok aktuális csomagolása a Webáruházban látható csomagolástól eltér, különösen akkor, ha a Termék beszállítója akciót, szezonális marketingkampányt tart, ebből kifolyólag Szolgáltató felhívja a figyelmet arra hogy, a  termékek mellett feltüntetett képek több esetben csak illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
A webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára. Képpel ellátott  kategóriák segítségével könnyedén navigálhat az áruházban. Megrendelések leadására minden nap 0-24 között lehetőség van. A Termékekre rákattintva megjelennek azok lényeges jellemzői, cikkszámuk, rövid leírásuk, és az, hogy aktuálisan elérhetőek-e a raktárból. Az áruházban található termékek között a bal oldali termékkategóriák  menüsor illetve a középen megjelenő képekkel ellátott termékkategóriák segítségével is böngészhet. A WEBÁRUHÁZ gomb rákattintásával először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek rövid leírását, árát, egyéb választható tulajdonságait., itt egy termékből több darab kosárba helyezése a termék alatt megjelenő kosár gomb többszöri rákattintásával lehetséges.  A termékekre rákattintva bővebb tájékoztatást talál a termékről illetve itt a darabszám számszerűen kiválasztható nyilak segítségével  és a  "kosárba " gombra kattintva a terméket itt is a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra akkor a termékek alatt lévő számok segítségével lapozhat. Ha  ár, cikkszám vagy névsor szerint kívánja rendezni a kategória termékeit a termékek felett lévő „RENDEZÉS” funkció legördülő menüjében teheti ezt meg. Lehetőség van keresésre a honlap felső oldalán megjelenő „KERESÉS” rubrika kitöltésével. Keresés esetén csak a kereső szót vagy szó töredéket kell megadnia és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. A keresés eredményeképpen a termékeknél, mint a termékkategóriák esetén, lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is. A kosár tartalmát a jobb felső sarokban a "Kosár megtekintése" blokk segítségével is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.
 
 A megjelenő felületen Vásárló választhat, hogy
·         amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Regisztrált  vásárló” mező jelölésével, belépési adatait megadva, vagy
·         az „Új vásárlói fiók létrehozása” mező bejelölésével regisztrál a Honlapon adatainak megadásával vagy
·         „Vásárlás vendégként” bejelöléssel megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat.
Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek. 
Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül       eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják kollégáink. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. Lejjebb görgetést követően a Vendég Vásárló a „Szállítási és fizetési módok” részre érkezik. Ha pedig a Vásárló regisztrált a Honlapon, akkor a bejelentkezést követően tud a „Szállítási és fizetési módok” felületre eljutni.
Vásárló a „Szállítási és fizetési módok” felületen választani tud a fizetési módok és a szállítási módok között. A szállítási információk megadásával a Vásárló a kiszállítási lehetőségek közül választhat. A Megrendelt Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megrendelés folyamata során a Vásárlónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni. Kérjük minden esetben olyan szállítási címet adjon meg ( ez akár munkahelyi cím is lehet ) ahol biztosan át tudja venni a csomagot Ön ,vagy az Ön által erre feljogosított személy. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg.
A szállítási információk tartalmazzák a kiszállítási költségekre vonatkozó mindenkori információkat. A szállítási idővel kapcsolatosan rendeléskor csak az adott termékekre való rákattintással ,a terméklapon feltüntetett becsült szállítási idő megtekintésével tud informálódni a Vásárló. Ha több terméket szeretne megrendelni egyidejűleg , úgy a szállítás ideje a vásárolni kívánt termékek közüli legkésőbbi feltüntetett időpontot kell alapul venni. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld.


Fizetési módok a következőek:

a) Készpénzzel a helyszínen a Vásárló által megjelölt személyes átvétel helyszínén. Bankkártyás fizetésre is van lehetőség, ezt a fizetési módot a csomag átvételekor az üzletben szükséges csak jeleznie.

b) Előre utalással: Vásárló a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg az Eladó részére az ÁSZF 1. pontban megjelölt bankszámlára átutalással. Ezen fizetési mód választása esetén a Vásárló mindenképp várja meg, amíg az Eladó visszaigazolja a megrendelést, addig semmiképp ne indítsa el az utalást. Eladó a megrendelt terméket a vételár számláján történő jóváírását követően adja át a futárszolgálatnak illetve személyes átvétellel történő rendelés esetén pedig értesíti a Vásárlót arról, hogy megrendelése az üzletben mely időponttól átvehető.

c) Online bankkártyás fizetéssel- fizetési linkkel: E-mailben egy linket küldünk ,amelyre kattintva fizetési partnerünk a NOVOPAYMENTS-WORLDLINE saferpay.com oldalára jutva a bankkártya adatok megadása után tudja kifizetni a rendelési összeget. Visszaigazoló nyugta szintén e-mailben érkezik.

d) Fizetés utánvétellel készpénzben a futárnak: A Vásárló a megrendelés végösszegét közvetlenül a futárnak teljesíti készpénzben az áru átvételekor, magyar forintban.

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.
Ha Vásárló választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével és a rendelni kívánt termékekkel kapcsolatban, akkor a „RENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE” gombra kattintva megrendelheti a kívánt termékeket. A „WEBÁRUHÁZ” gombra kattintva a Vásárló visszaléphet a kosár összesítését tartalmazó ellenőrző felületről, és folytathatja tovább a vásárlást.
Az „FIZETÉS” összesítő felületen a Vásárlónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.
A Vásárlónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni a „MEGJEGYZÉS A MEGRENDELÉSHEZ” blokkban. Itt a  Megrendelt Termékek szállítása kapcsán az átvételre jogosult személyként a szállítási címben megadottakon túl további személyeket, valamint a szállítási idejére és módjára vonatkozó egyéni igényeket is megjelölhet a Vásárló.
A megrendelés elküldéséhez a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT . Ha Vásárló választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével és a rendelni kívánt termékekkel kapcsolatban, akkor a „RENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE” gombra kattintva megrendelheti a kívánt termékeket. A „WEBÁRUHÁZ” gombra kattintva a Vásárló visszaléphet a kosár összesítését tartalmazó ellenőrző felületről, és folytathatja tovább a vásárlást.
A Megrendelés véglegesítéséről Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre, legkésőbb 1 (egy) órán belül. Ebben az elektronikus levélben található a Megrendelés egyedi azonosítója. A visszaigazoló e-mail egyben a Megrendelés elfogadásának minősül. A visszaigazoló e-mail a Webáruház működéséről szóló tájékoztató elérhetőségét is tartalmazza. Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
A rendelés feladása tehát a „RENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE” gombra kattintással történik, ami Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.
 A Megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a Szolgáltató továbbítsa a Futárszolgálat felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, a Megrendelés azonosítóját és összegét, a Vásárló regisztráció során megadott mobiltelefonszámát és e-mail címét.
A Webáruházból egy Megrendelés alkalmával csak háztartási mennyiségű, bruttó 50.000 Ft-ot (ötven ezer forintot) meg nem haladó összegű Megrendelés teljesítését vállalja a Szolgáltató. Ezen értékhatár felett előzetes egyeztetés szükséges , amelyben elsősorban a szállítási időt szükséges letisztázni. A Szolgáltató tájékoztató levelet küld a Vásárló részére, amint a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag összeállításra került, ebben megadva azon elérhetőséget, amelyen a Vásárló a nyomon tudja követni a Megrendelés menetét.
A Megrendelés aktuális állapota mindenkor megtekinthető a Vásárló személyes fiókjába történő belépéssel.
 
 4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, JELLEMZŐI
 
A Szolgáltató visszaigazoló e-mailje a Megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés („Szerződés”) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Vásárló és a Szolgáltató között. A Szerződés alapján a Szolgáltató eladja a Megrendelt Termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre, a Vásárló pedig köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, a vételárat és a szállítási költséget
megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.
A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha a 2. pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint egyéb szabályozott esetekben a jótállási igényeket nem érinti.
A Vásárló a Megrendelt Termékek szállítási költségének megfizetésére köteles a 6. pontban foglaltaknak megfelelően.
A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül.
A Szerződés nem minősül írásba foglaltnak , de iktatásra kerül elektronikus rendszerünkben .
 
5. A MEGRENDELT TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTVÉTELE
 
  a.) Házhoz szállítás

Szolgáltató házhoz szállítást elsődlegesen Magyarország területén , szállítási díj egyeztetése után Európai Union belül is vállal.

A Szolgáltató a Megrendelt Termékeket a Magyar Posta , FOX csomagküldő szolgálat közreműködésével (futárszolgálat) és esetenként Saját céges szállítással szállítja el a Vásárló által megadott szállítási címre. A Szolgáltató Futárszolgálati szállítás érdekében a szállításhoz és a kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatokat a futárszolgálat rendelkezésére bocsátja.

  Házhoz szállítás esetén a Csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy szomszédjai is jogosultak, ha erre megrendeléskor a címzett/ Vásárló kifejezetten írásban engedélyt adott. Amennyiben a szállítási címnél cég neve van feltüntetve, úgy a cég vezető tisztségviselője mellett egyéb jogosult átvevőnek minősül a cég székhelyén vagy telephelyén tartózkodó olyan személy, aki az átvétel tényét aláírásával és cégbélyegző használatával igazolni tudja. Ha a Vásárló a Megrendelés során a jelen pontban meghatározott személyek egy részét ki kívánta zárni a Csomag átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelölt meg a Csomag átvételére jogosultként, úgy ezen igényét a Szolgáltató továbbíthatja a Futárszolgálat felé, de a Szolgáltató az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal. A Futárszolgálat dolgozója nem a Szolgáltató alkalmazottja, tehát a csomag tartalmához nem férhet hozzá, lezárt dobozt, vagy borítékot ad át, amelyben a számla megtalálható. A számla a rendeléskor megjelölt fizetendő összegnek megfelelően kerül kiállításra, amit átvételkor tud a Vásárló kiegyenlíteni a futárnak készpénzben vagy egyéb módon, amelyet a megrendelés során választott.. Bármilyen esetleges mennyiségi, minőségi reklamáció esetén Szolgáltató munkatársai készséggel segítenek, azonban a futár ilyen esetben nem jogosult eljárni.

Futárszolgálati házhoz szállítás során a futár a Csomag kézbesítését legfeljebb kétszer kísérli meg, Vállalkozó saját szállítása esetén szintén kétszer megkísérli a csomagot kiszállítani a Megrendelőnek ha a Csomag kézbesítése bármely szállítási módnál másodjára is sikertelen marad, úgy Postai szállításkor csak a postai értesítésben megjelölt postán, Saját és egyéb futárszolgálati szállításkor a Vállalkozó (Megrendelő lakhelyéhez legközelebbi) Üzletében  lehet azt átvenni, a második sikertelen kézbesítéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül.

Magyar Posta szállításnál a Vásárló elmulasztja a 10 (tíz) munkanapos határidőben átvenni a Csomagot, a futár a terméket visszaszállítja Szolgáltatóhoz és a Szolgáltató azt továbbértékesítheti, a megrendelést pedig törölheti. A Szolgáltató a Vásárló megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben küldi meg elállásra vonatkozó nyilatkozatát.

 Abban az esetben, ha a Vásárló utólag mégis kéri a termék újbóli kiszállítását, köteles az új kiszállítás költségét megfizetni a Szolgáltató részére, illetve a Vásárló köteles átutalással előre kifizetni a megrendelésének értékét.


A csomag átvételekor a futár jelenlétében a Vásárló köteles ellenőrizni annak külső sértetlenségét. Ha a csomag kívülről szemmel láthatóan sérült, kérjük, ne vegye át a csomagot!


Amennyiben nem látható a csomagon sérülés és átvette csomagját de a benne lévő rendelt termékek láthatóan sérültek, kérjük 2 munkanapon belül vegye fel velünk a kapcsolatot mert az átvételt követően észlelt sérülésért ezen időn túlmenően Szolgáltató továbbiakban felelősséget nem vállal! Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében, kérjük őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot. A szállítással, a Házhoz-szállítással, kapcsolatos kérdések vonatkozásában Vállalkozó Ügyfélszolgálata szolgál információkkal 

b.) Személyes átvétel : Személyes átvétel esetén a megrendelt termékeket a számlázott tárgyú e-mail küldési időpontjától számítva 72 órán belül lehet átvenni a Szolgáltató erre kijelölt üzleteiben, az adott üzlet nyitvatartási idejében. Amennyiben Vásárló értesítést követő 72 órán belül nem jelentkezik a csomag átvételével kapcsolatosan, munkatársaink újra értesítik a csomag átvételi lehetőségéről , viszont ha erre az értesítésre sem sikerül kapcsolatba kerülni a Vásárlóval, Szolgáltató fenn tartja a jogot a csomag tartalmának értékesítésére, abban az esetben ha a Vásárló banki előre utalás- fizetési módot választotta Szolgáltató ez esetben visszautalja az érkező számlaszámra a csomagért előre kifizetett összeget, és a rendelést lezártnak tekinti.

6. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG

A kiszállításra vonatkozó érvényes díjak folyamatosan megtekinthetőek a Honlap „Információ” menüpontjában, a „Szállítási feltételek” címszó alatt. A személyes átvétel ingyenes.

7. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

A megrendelés kiszállításának határideje „KÉSZLETEN” jelzett termékeinknél 1-3 munkanap, egyéb esetekben a termékek mellett jelett időintervallum a termékek raktárra való beérkezését jelzik, a kiszállítás határideje ebben az esetben is szintén + 1-3 munkanap a raktárra érkezést követően. Szolgáltató igyekszik a rendelt termékeket a lehető legkevesebb határidővel teljesíteni , viszont Önhibáján kívüli okokból (pl.: gyártói készlethiány , termék megszűnés) nem vagy lassabban teljesíthető rendelések kiszállításáért nem vállal felelősséget.

Szolgáltató – Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

8.  INFORMÁCIÓ, REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

A Vásárló a Webáruház működésével, a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Szolgáltatót:

a. levelezési cím: 1173 Budapest Ferihegyi út 81-83

b. elektronikus levelezési cím: bioforras2(kukac)gmail.com

c. telefonszám: +36 1 4038214

Telefonon Szolgáltató munkanapokon 8 és 15 óra között érhető el .

A telefonon tett panaszokat Szolgáltató  azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja.

Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató  legkésőbb 30 napon belül érdemi válaszához mellékelve küldi meg a Vásárló részére.

Szolgáltató a Vásárló által szóban tett vagy a Vásárló álláspontja szerint a Szolgáltató által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

9. SZOLGÁLTATÓ EGYÉB JOGAI

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.bioforras.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandóak: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény;fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.